flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Повноваження, основні завдання та функції структурних підрозділів апарату суду

                                  Опис компетенції, завдання та функції структурних підрозділів

                                                Одеського апеляційного господарського суду

Керівник апарату :

 1. Здійснює безпосереднє керівництво апаратом, спрямовує, координує і контролює роботу його структурних підрозділів (далі – СП) та окремих працівників, забезпечує взаємодію між ними, відповідає за організаційне забезпечення діяльності суду;
 2. Взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, з її відповідним територіальним управлінням, органами суддівського самоврядування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями, ЗМІ з питань забезпечення діяльності суду;
 3. Затверджує положення про СП та посадові інструкції працівників апарату суду;
 4. Організує розробку інструкцій, положень та інших документів, що регламентують діяльність апарату, затверджує їх у межах компетенції та контролює виконання;
 5. Забезпечує виконання працівниками апарату своїх посадових обов’язків, наказів і розпоряджень керівництва суду;
 6. Забезпечує плановість і ефективність у роботі СП апарату;
 7. Здійснює організаційне забезпечення функціонування автоматизованої системи документообігу суду;
 8. Вживає заходи щодо належного інформаційно-нормативного забезпечення діяльності суду;
 9. Здійснює організаційне забезпечення ведення діловодства, судової статистики, обліку та збереження судових справ, належного ведення архіву, кодифікації та роботи бібліотеки суду;
 10. Проводить службові наради з керівниками СП та працівниками;
 11. Організовує та забезпечує розроблення і подання на затвердження у встановленому порядку структури і штатної чисельності апарату суду, а також кошторису витрат на утримання суду;
 12. Систематично інформує голову суду про виконання апаратом покладених на нього завдань, доручень, вносить на розгляд голови суду пропозиції з питань, що стосуються роботи апарату;
 13. Координує здійснення організаційних заходів щодо забезпечення підготовки і проведення зборів суддів, у межах компетенції контролює реалізацію апаратом рішень зборів суддів;
 14. Розглядає пропозиції, подання суддями, керівниками СП апарату щодо забезпечення діяльності суду, приймає за результатами їх розгляду рішень, а в разі необхідності доповідає про ці пропозиції голові суду;
 15. Видає в межах повноважень накази та розпорядження з питань діяльності апарату суду, накази з кадрових питань стосовно призначення на посади, звільнення з посад, переведення тощо, просування по службі, встановлення рангів державних службовців тощо, накази з адміністративно-господарських питань тощо;
 16. Забезпечує виконання вимог законодавства з питань державної служби в апараті;
 17. Організовує роботу з охорони державної таємниці, забезпечує дотримання режимів секретності та службової таємниці;
 18. Організовує роботу з кадрами апарату суду, контролює стан цієї роботи, а також ведення кадрового діловодства в суді;
 19. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить голові суду пропозиції щодо її вдосконалення;
 20. Організовує роботи конкурсної та атестаційної комісії суду;
 21. Вживає заходи щодо підвищення кваліфікації працівників апарату суду, створює умови для їх самоосвіти;
 22. Видає посвідчення працівникам апарату суду, помічникам суддів;
 23. Організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності суду, розглядає замовлення СП на закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг та подає план закупівель на затвердження голови суду;
 24. Забезпечує загальний контроль виготовлення, використання та зберігання печаток і штампів суду;
 25. Контролює діяльність підприємств, що надають відповідні послуги чи забезпечують діяльність суду;
 26. Здійснює інші повноваження, пов’язані з реалізацією функцій щодо організаційного забезпечення діяльності суду, суддів та судового процесу, контролем за роботою СП апарату та окремих його працівників.

Заступник керівника апарату:

 1. Забезпечує плановість і ефективність у роботі структурних підрозділів (далі – СП) апарату;
 2. Затверджує положення про СП та посадові інструкції працівників апарату суду;
 3. Забезпечує виконання працівниками апарату своїх посадових обов’язків, надає їм методичну допомогу;
 4. Приймає участь у здійсненні організаційних заходів щодо підготовки службових нарад;
 5. Вживає заходи щодо належного інформаційно-нормативного забезпечення діяльності суду, належного інформаційно-нормативного забезпечення діяльності суду;
 6. Здійснює організацію, проведення та координацію заходів щодо впровадження в роботу суду комп’ютерних технологій ведення діловодства, накопичення та обробки статистичних даних про діяльність суду;
 7. Здійснює організаційні заходи щодо виконання завдань з фіксації судових процесів технічними засобами, проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв’язку, використання засобів Інтернет, електронної пошти та інше;
 8. Організовує роботу по наповненню Єдиного державного реєстру судових рішень України;
 9. Контролює здійснення оновлення інформації на офіційному веб-сайті суду та в інформаційній системі загального доступу в суді;
 10. Здійснює внесення в автоматизовану систему документообігу суду даних відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків;
 11. Забезпечує організацію та ведення документації з питань, віднесених до його компетенції;
 12. Здійснює роботу з документами, що містять конфіденційну та службову інформацію, відповідно до вимог законодавства;
 13. Організовує взаємодію між СП з метою забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на апарат суду;
 14. Отримує у встановленому порядку від СП інформацію, необхідну для аналізу стану вирішення питань, що належать до його компетенції;
 15. Перевіряє виконання наказів, розпоряджень в межах наданих повноважень, доповідає керівнику апарату суду з питань, що належать до його компетенції;
 16. Надає методичну та практичну допомогу працівникам суду з питань, що належать до його компетенції;
 17. Візує проекти документів, підготовлені за дорученням керівництва суду;
 18. Вживає заходів щодо нерозголошення інформації, що стала відома при роботі з документами;
 19. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує професійну кваліфікацію, проводить роботу з пошуку шляхів удосконалення організації роботи суду;
 20. Виконує інші завдання відповідно до наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;
 21. Дотримується Присяги державного службовця, Правил внутрішнього службового розпорядку, правил і норм з охорони праці та техніки безпеки, правил з експлуатації технічних засобів.

Головний спеціаліст із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретар):

 1. Приймає участь у розробці комунікаційної стратегії суду та здійснює відповідні заходи з метою побудови ефективних взаємовідносин із цільовою аудиторією суду, підвищення обізнаності про діяльність суду;
 2. Здійснює аналіз цільової аудиторії суду, вивчення громадської думки з метою вирішення комунікативних задач;
 3. Забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між судом та відвідувачами суду, органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації (далі – ЗМІ), сприяє формуванню об’єктивної громадської думки про діяльність суду;
 4. Забезпечує, в межах компетенції, підготовку прес-релізів, буклетів, брошур, матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із використанням комп’ютерних технологій, періодичних видань щодо діяльності суду;
 5. Забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту суду та здійснює аналіз ефективності цієї роботи;
 6. Бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення;
 7. Буре участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляді запитів на інформацію, відповідно до компетенції;
 8. Досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-ресурсах;
 9. Готує проекти доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва суду;
 10. Координує проведення інтерв’ю з суддями та працівниками апарату суду з питань діяльності суду, організаційного забезпечення судочинства;
 11. Готує та надає керівництву суду добірки інформаційних матеріалів про діяльність органів судової влади, експрес-аналізи (дайджест) матеріалів ЗМІ;
 12. Направляє в ЗМІ прес-релізи та копії офіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів суду за попереднім погодженням із керівництвом суду;
 13. Розробляє за погодженням із керівництвом суду плани заходів щодо оперативного інформування громадськості за ЗМІ стосовно розгляду резонансних судових справ;
 14. Бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності суду;
 15. Надає методичну та практичну допомогу працівникам суду з питань, що належать до його компетенції;
 16. Проводить акредитацію представників ЗМІ в суді під час розгляду судових справ;
 17. Здійснює моніторинг публікацій у ЗМІ щодо питань діяльності судів загальної юрисдикції, коментарів стосовно справ, які були розглянуті судом;
 18. Координує присутність представників ЗМІ на судових процесах;
 19. Аналізує та узагальнює досвід взаємодії суду з громадськістю і ЗМІ;
 20. Здійснює внесення в автоматизовану систему документообігу суду даних відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків;
 21. Забезпечує організацію та ведення документації з питань, віднесених до його компетенції;
 22. Здійснює роботу з судовими справами і документами, що містять конфіденційну та службову інформацію, відповідно до вимог законодавства;
 23. Вживає заходи щодо нерозголошення інформації, що стала відома при роботі з документами;
 24. Постійно вдосконалює організацію своєї роботи і підвищує професійну кваліфікацію;
 25. Виконує інші завдання відповідно до наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;
 26. Дотримується Присяги державного службовця, Правил внутрішнього службового розпорядку, правил і норм з охорони праці та техніки безпеки, правил з експлуатації технічних засобів.

Відділ кадрового забезпечення та державної служби:

 1. У межах своєї компетенції бере участь у розробці структури та штатного розпису суду;
 2. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
 3. Вносить пропозиції керівнику апарату суду з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту апарату суду;
 4. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату суду з питань управління персоналом;
 5. Контролює розроблення посадових інструкцій які затверджує керівник апарату суду, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 6. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
 7. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті суду та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду;
 8. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В», проводить перевірку документів, тощо, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
 9. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В»;
 10. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
 11. За дорученням керівника апарату суду перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в суді;
 12. Разом з іншими структурними підрозділами апарату суду:
 1. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату суду;
 2. Здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату суду;
 3. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду;
 4. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
 5. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
 6. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців, інших працівників апарату суду;
 7. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів апарату суду;
 8. Обчислює стаж роботи та державної служби;
 9. Здійснює контроль за встановлення надбавок за вислугу років;
 10. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних;
 11. Виконує інші обов’язки, визначені у Положенні про відділ та в інших документах суду, а також у діючому законодавстві;
 12. Здійснює свою роботу згідно з планом роботи Одеського апеляційного господарського суду.

Фінансово-економічний відділ:

 1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Одеського апеляційного господарського суду та складення звітності;
 2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
  • веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
  • складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
  • здійснює поточний контроль за:

6.4.   своєчасно подає звітність;

6.5.   своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6.6.  забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних)  та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

6.7. проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності;

6.8. забезпечує:

-  дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

-  повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування; 

-  зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

-  користуючись у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан суду, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

6.9. бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

6.10. розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;

6.11. здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Відділ діловодства:

 1. Приймає та реєструє кореспонденцію, що находиться в суді, судові справи, апеляційні і касаційні скарги, заяви, процесуальні та інші документи по справам.
 2. Перевіряє правильність оформлення документів, фактичну наявність документів та додатків до них, забезпечує усунення виявлених недоліків в межах своєї компетенції;
 3. Передає апеляційні скарги, судові справи, матеріали оскарження ухвал, заяви, додаткові матеріали відповідним суддям;
 4. Обробляє та передає на розгляд керівництву кореспонденцію, що надходить до суду;
 5. Здійснює обробку та направляє до суду касаційної інстанції касаційні скарги разом з судовими справами (матеріалами оскарження ухвал);
 6. Передає документи виконавцям та здійснює контроль за своєчасним виконанням розпоряджень та доручень керівництва суду, викладених у резолюціях на документах;
 7. Реєструє вихідну кореспонденцію суду та здійснює її експедиційну обробку;
 8. Веде облік документів, забезпечує їх збереження, оперативний розшук, інформування за документами;
 9. Веде облік та збереження документів з грифом «Для службового користування», контролює дотримання вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою Постановою КМУ від 27.11.1998 №1893;
 10. Упорядковує зведену номенклатуру справ суду;
 11. Здійснює архівну роботу у суді та відповідає за архів суду;
 12. Проводить навчання, надає методичну та практичну допомогу працівникам суду з питань діловодства;
 13. Визначає потреби і пріоритетні напрямки підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників апарату суду з питань, що належать до компетенції відділу;
 14. Здійснює підготовку проектів наказів, інструкцій, положень з питань, віднесених до компетенції Відділу;
 15. Взаємодіє для виконання основних завдань та функцій, покладених на Відділ з іншими структурними підрозділами суду та працівниками суду;
 16. Виконує інші функції і завдання відповідно до наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;
 17. Здійснює свою роботу згідно з планом роботи Одеського апеляційного господарського суду.

Відділ забезпечення судового процесу:

 1. Здійснює організаційне і технічне забезпечення роботи автоматизованої системи документообігу суду, її адміністрування;
 2. Забезпечення внесення в автоматизовану систему документообігу суду реєстраційних даних судових справ, відомостей щодо сплати судового збору;
 3. Здійснює організаційне і технічне забезпечення фіксації судових рішень технічними засобами, проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв’язку;
 4. Розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення організаційного, інформаційно-технічного забезпечення судового процесу;
 5. Організовує введення сучасних комп’ютерних технологій щодо інформаційно-технічного забезпечення діяльності суду, збирання, накопичення, оброблення статистичних даних, розробляє пропозиції щодо вдосконалення застосування комп’ютерної техніки в роботі суду;
 6. Забезпечує роботу автоматизованих робочих місць працівників суду та локальної комп’ютерної мережі суду в цілому, здійснює відповідні заходи щодо антивірусного захисту;
 7. Забезпечує використання електронних цифрових підписів у суді;
 8. Забезпечує доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 9. Вживає заходів, передбачених законодавством, щодо забезпечення захисту інформації;
 10. Забезпечує роботу електронної пошти суду, роботу інформаційно-пошукових систем нормативно-правових актів, доступ до мережі Інтернет, роботу інформаційної системи загального доступу;
 11. Забезпечує організаційне і технічне забезпечення роботи електронної пропускної системи суду, телефонного зв’язку;
 12. Проводить навчання, надає методичну та практичну допомогу працівникам суду з питань роботи в автоматизованій системі документообігу суду, використання комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення;
 13. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників апарату суду з питань, що належать до компетенції суду;
 14. Здійснює підготовку проектів наказів, інструкцій, положень з питань, віднесених до компетенції Відділу;
 15. Взаємодіє для виконання основних завдань та функцій, покладених на Відділ з іншими структурними підрозділами суду та працівниками суду;
 16. Виконує інші функції і завдання відповідно до наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;
 17. Здійснює свою роботу згідно з планом роботи Одеського апеляційного господарського суду.

Відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень:

 1. Проводить аналіз організації діяльності суду, виявляє проблемні питання та надає керівництву пропозиції щодо їх вирішення;
 2. Здійснює збір і узагальнення пропозиції щодо планів роботи суду, планів проведення окремих заходів та готує відповідні проекти;
 3. Забезпечує організацію та проведення робочих нарад, прес-конференцій, науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, форумів, міжнародних зустрічей;
 4. Організовує особистий прийом громадян керівництвом суду;
 5. Проводить роботу з попереднього розгляду та аналізу звернень (запитів, заяв, скарг) громадян і організацій, що надходять до суду;
 6. Готує довідкову інформацію на запити учасників судового процесу щодо надходження до суду апеляційних, касаційних скарг, отримання та повернення матеріалів судових справ, надсилання процесуальних документів;
 7. Готує проекти відповідей на звернення (запити, заяви, скарги) громадян і організацій у відповідності до вимог норм чинного законодавства;
 8. Готує матеріали за запитами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції України;
 9. Вивчає та узагальнює питання, які порушуються громадянами в їх зверненнях відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян»;
 10. Забезпечує взаємодію суду із громадськими організаціями, ЗМІ, правоохоронними органами, державними установами, органами місцевої влади та самоврядування, навчальними закладами та іншими організаціями;
 11. Готує проекти матеріалів з правових питань та про діяльність суду для висвітленням у ЗМІ;
 12. Готує та розміщує інформацію на офіційному без-сайті суду та в інформаційній комп’ютерній системі загального доступу суду;
 13. Проводить навчання, надає методичну та практичну допомогу працівникам суду з питань, що належать до компетенції відділу;
 14. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників апарату суду з питань, що належать до компетенції відділу;
 15. Здійснює підготовку проектів наказів, інструкцій, положень з питань, віднесених до компетенції Відділу;
 16. Забезпечує організацію та проведення навчальних занять для працівників апарату суду;
 17. Взаємодіє для виконання основних завдань та функцій покладених на Відділ з іншими структурними підрозділами суду та працівниками суду;
 18. Виконує інші функції відповідно до наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;
 19. Здійснює свою роботу згідно з планом роботи Одеського апеляційного господарського суду.

Відділ аналітичного забезпечення та узагальнення судової практики:

 1. Здійснює вивчення, аналіз та узагальнення судової практики розгляду справ місцевими господарськими судами Одеського апеляційного округу, їх перегляду в апеляційному та касаційному порядку;
 2. Готує аналітичні огляди судової практики з розгляду судом справ за окремими категоріями спорів відповідно до плану роботи суду, доручень Вищого господарського суду України та голови суду;
 3. Проводить облік, систематизацію та аналіз судових рішень Одеського апеляційного господарського суду переглянутих в касаційному порядку по певним категоріям справ та по кожному судді Одеського апеляційного господарського суду окремо;
 4. Здійснює виявлення та аналіз проблемних питань, що виникають при застосуванні законодавства та вирішення актуальних (проблемних) питань практики застосування матеріального та процесуального права;
 5. Готує відповідні підсумкові документи за результатами вивчення і узагальнення матеріалів судової практики та статистичних даних про діяльність апеляційного та місцевих господарських судів;
 6. Здійснення ознайомлення суддів зі змінами законодавства, роз’яснення Вищого господарського суду України, Верховного суду України;
 7. Забезпечує систематизацію та моніторинг судових рішень вищих судових інстанцій, опрацювання даних, що реплікуються з Вищого господарського суду України;
 8. Аналізує та подає пропозиції стосовно вдосконалення форм і методів роботи суду з питань віднесених до компетенції відділів;
 9. Бере участь в організації стажування суддів місцевих господарських судів, готує відповідні методичні матеріали;
 10. Здійснює роботу по виявленню неоднакової судової практики та готує відповідні довідки;
 11. Накопичує та зберігає бібліотечний фонд суду;
 12. Проводить заходи щодо передплати спеціальної літератури та періодичних видань для суддів та бібліотеки суду;
 13. Здійснює інші функції відповідно до наказів і розпоряджень голови суду, керівників апарату суду;
 14. В інтересах всебічного і комплексного забезпечення виконання визначених цим положенням завдань та функцій проводить свою діяльність у співпраці з суддями та іншими структурними підрозділами апарату суду.

Господарський відділ:

 1. Забезпечує безперебійну роботу систем життєзабезпечення суду, охоронної сигналізації, систем відеоспостереження та протипожежної сигналізації;
 2. Забезпечує утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані адміністративної будівлі суду, службових та технічних приміщень, автомобільної стоянки суду, прилеглої території;
 3. Планує та організовує роботи по проведенню капітальних і поточних ремонтів приміщень суду, електроенергетичної системи, ліфтів, систем вентиляції, опалення та кондиціювання, систем сигналізації та оповіщення, засобів зв’язку, здійснює контроль за дотриманням правил їх експлуатації;
 4. Готує пропозиції щодо придбання меблів, оргтехніки, обладнання, господарського інвентарю тощо, необхідних для забезпечення роботи суду;
 5. Забезпечує відповідність документів з питань, віднесених до компетенції відділу, нормам діючого законодавства;
 6. Забезпечує раціональне споживання ресурсів та комунальних послуг;
 7. Забезпечує відповідним меблюванням, оснащення засобами зв’язку, оргтехнікою та іншим необхідним обладнанням службових кабінетів суду;
 8. Здійснює контроль за технічним станом матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі суду;
 9. Забезпечує належне збереження майна суду, що знаходиться в адміністративній будівлі, а також на автомобільній стоянці суду та у технічних приміщеннях прилеглої території суду;
 10. Забезпечує спільно з фінансово-економічним відділом належний облік та проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей;
 11. Готує документи на списання матеріальних цінностей, технічних і інших засобів, які не придбані для подальшого користування;
 12. Забезпечує належне утримання і догляд за державними символами, вивісками на будинку та в службових приміщеннях суду;
 13. Здійснює роботи по упорядкуванню, озелененню та прибиранню прилеглої території, святкового художнього оформлення фасаду будівлі суду;
 14. Здійснює господарське забезпечення судових засідань, нарад та інших заходів, які проводяться готовою суду, його заступниками та керівником апарату суду;
 15. Вживає заходів, передбачених законодавством, щодо забезпечення захисту інформації;
 16. Здійснює контроль за дотриманням правил пожежної безпеки, правил і норм охорони праці та техніки безпеки, правил з експлуатації технічних засобів;
 17. Здійснює підготовку проектів наказів, інструкцій, положень з питань, віднесених до компетенції Відділу;
 18. Взаємодіє для виконання основних завдань та функцій покладених на Відділ з іншими структурними підрозділами суду та працівниками суду;
 19. Виконує інші функції і завдання відповідно до наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;
 20. Здійснює свою роботу згідно з планом роботи Одеського апеляційного господарського суду.

Відділ державних закупівель, договірної та адміністративної роботи:

 1. Здійснює проведення закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану ( плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
 2. Здійснює підготовку пропозицій щодо укладання договорів з матеріально-технічного забезпечення діяльності суду, договорів оренди приміщень;
 3. Здійснює організацію та проведення процедур державних закупівель відповідно до чинного законодавства;
 4. Здійснює підготовку документів, які необхідні для укладання (переукладання, переоформлення) договорів, готує проекти договорів;
 5. Забезпечує відповідність документів з питань, віднесених до компетенції відділу, нормам діючого законодавства;
 6. Здійснює контроль за станом виконання зобов’язань за договорами, термінами дії договорів;
 7. Аналізує результати виконання договірних зобов’язань, проблемні питання, що виникають при виконанні договорів, та готує пропозиції щодо їх вирішення;
 8. Здійснює ведення необхідної звітності, щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
 9. Вживає заходи щодо належного збереження майна суду, яке знаходиться в адміністративній будівлі , а також на автомобільній стоянці суду та у технічних приміщеннях прилеглої території суду, його охорону та дотримання порядку пропуску осіб до приміщень суду;
 10. Виконує адміністративний контроль функціонування систем життєзабезпечення суду, працездатності охоронної сигналізації, систем відеоспостереження та протипожежної сигналізації;
 11. Здійснює організаційне забезпечення обслуговування транспортних засобів, забезпечує їх раціональне використання;
 12. Приймає участь у проведенні щорічної інвентаризації матеріальних цінностей;
 13. Вживає заходів, передбачених законодавством, щодо забезпечення захисту інформації;
 14. Здійснює підготовку проектів наказів, інструкцій, положень з питань, віднесених до компетенції Відділу;
 15. Сприяє органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері державних закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства;
 16. Взаємодіє для виконання основних завдань та функцій покладених на Відділ з іншими структурними підрозділами суду та працівниками суду;
 17. Виконує інші функції і завдання відповідно до наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду.
 18. Здійснює свою роботу згідно з планом роботи Одеського апеляційного господарського суду.

Статистично-інформаційний відділ:

 1. Створює банк даних статистичної інформації, пов’язаної з діяльністю суду: здійснює накопичення, опрацювання та збереження статистичних даних;
 2. Веде облік, опрацьовує та забезпечує своєчасне проходження статистичних карток первинного обліку судових справ;
 3. Здійснює контроль за повнотою, оперативністю та цілісністю статистичної інформації, що надається структурними підрозділами суду;
 4. Упорядковує та подає за встановленими формами статистичну звітність суду за належністю;
 5. Здійснює контроль наявності повних текстів судових рішень в автоматизованій системі документообігу суду;
 6. Здійснює перевірку дотримання процесуальних строків щодо прийняття та розгляду апеляційних скарг;
 7. Надає інформацію щодо стану розгляду апеляційних скарг на запити учасників судового процесу, правоохоронних та інших державних органів, підприємств та організацій;
 8. Надає методичну та практичну допомогу з питань заповнення статистичних карток первинного статистичного обліку та використання автоматизованої системи документообігу суду;
 9. Забезпечує моніторинг судових рішень вищих судових інстанцій, опрацювання даних, що репліціруються з Вищого господарського суду України;
 10. Аналізує та подає пропозиції стосовно вдосконаленню форм і методів роботи суду з питань віднесених до компетенції відділу;
 11. Здійснює інші функції відповідно до наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду;
 12. В інтересах всебічного і комплексного забезпечення виконання визначених цим положенням завдань та функцій проводить свою діяльність у співпраці з іншими структурними підрозділами апарату суду;
 13. Здійснює свою роботу згідно з планом роботи Одеського апеляційного господарського суду.